Súťaž o "LUNA organizér na vrtáky"

Informácie

Zľavnené produkty

Súťaž o "LUNA organizér na vrtáky"

Štatút súťaže 

  

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke naradie–tools.sk (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku I bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne ur...

Štatút súťaže 

  

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke naradie–tools.sk (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku I bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

 

I

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 1)         Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť RELTECO s.r.o., so sídlom Moyzesova 952/88, 080 01 Sabinov, IČO: 47551453, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č. 29518/PO (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

2)         Organizátorom súťaže je spoločnosť RELTECO s.r.o., so sídlom Moyzesova 952/88, 080 01 Sabinov, IČO: 47551453, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č. 29518/PO (ďalej len „organizátor súťaže“).

 

II

Účel súťaže

 1)         Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia tovarov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

2)         Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke naradie-tools.sk.

 

III

Trvanie súťaže

 1)        Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke naradie-tools.sk. „od 31.01.2020 – 13.02.2020“.

 

IV

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1)         Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2)         Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII bod 1 tohto štatútu.

 

V

Priebeh súťaže

 1)         Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“), zdieľaním, pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.

2)         Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

3)         V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, ďalšie komentáre nebudú akceptované, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

4)         Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

5)         Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

6)         Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.

7)         Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Určenie výhercu súťaže bude prebiehať pod dohľadom konateľa organizátora súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 16. februára 2020.

 

VI

Výhra a jej odovzdanie

 1)         Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku. Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi výhru:      -          „LUNA organizér na vrtáky".

2)         Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 7 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke naradie-tools.sk. „.....“ prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

3)         O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy alebo telefonicky.

4)         Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.

5)         Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6)         Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

 

VII

Osobitné ustanovenia

 1)         Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

2)         Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

3)         V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke naradie-tools.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

4)         Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.

5)         Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.

6)         Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

7)         Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

8)         Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke naradie-tools.sk. 

9)         Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

10)       Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

 

VIII

Ochrana osobných údajov

 1)         Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke naradie-tools.sk, v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 19 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

2)         Účastník súťaže má práva na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

3)         Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 

IX

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

1)          Účasťou v súťaži súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely účasti na súťaži, vyhodnotenia súťaže, doručenie výhry organizátorom súťaže. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po skončení súťaže, u víťazov sa z dôvodu reklamácie budú osobné údaje uchovávať dva roky. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom:  kuriérske spoločnosti, ako aj Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a iné subjekty osobitných predpisov.

2)         Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ani na profilovanie. V prípade výhry vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko budú zverejnené na webových stránkach organizátora súťaže a na sociálnych sieťach. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Organizátor vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: info@naradie-tools.sk.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 

  1. emailovou správou zaslanou na adresu info@naradie-tools.sk,   
  2. telefonicky +421 907 283820,
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

 

X.

Záverečné ustanovenia

 

1)         Tento štatút je zverejnený na Facebook stránke naradie-tools.sk a je uložený u vyhlasovateľa súťaže.

2)         Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

 

V Sabinove dňa 31.01.2020

 

 

 

vyhlasovateľ súťaže                                                    
RELTECO s.r.o., so sídlom Moyzesova 952/88, 080 01 Sabinov, IČO: 47551453, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č. 29518/PO (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

organizátorom súťaže

RELTECO s.r.o., so sídlom Moyzesova 952/88, 080 01 Sabinov, IČO: 47551453, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č. 29518/PO (ďalej len „organizátor súťaže“).

 

Viac

Súťaž o "LUNA organizér na vrtáky"